ข้อตกลงและเงื่อนไข


บทนำ

ข้อความที่ปรากฎดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นข้อ ตกลงที่ใช้กับเว็ปไซต์ของ 7zhop.com เท่านั้น “เซเว่นช็อป “ เป็นเวปซ้อปปิ้ง ออนไลน์ สโตร์ ของคนไทย จดทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0103550030371 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วน จำกัด โมซินาย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 7 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. ซึ่งเวปไซต์ 7zhop.com ได้ทำการขึ้นทะเบียนพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วันนี้ “เซเว่นช็อป “ เป็นเวป ช้อปปิ้ง ออนไลน์ สโตร์ สัญญาชาติไทย พร้อมที่จะให้บริการ ช้อปปิ้ง ออนไลน์ สโตร์เต็มรูปแบบ ด้วยสโลว์แกนที่ว่า เซเว่นช็อป ช็อปอีซี่

การใช้งานเว็บไซต์ 7zhop.com

ให้ถือว่าผู้ที่เข้าใช้งานเวปไซต์ ได้เข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนด รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ของไวปไซต์ ทั้งหมดแล้ว จึงเข้าใช้เวปไซต์ แต่หากไม่ยอมรับข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฎอยู่บนเวปไซต์ให้ถือว่า ข้อกำหนดต่างๆไม่สามารถคุ้มครองหรือให้สิทธิ ต่างๆกับผู้ใช้งานได้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มหรือลด ข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รวมทั้งเงื่อนไขดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางเว็บไซต์ สามารถกระทำได้ในทันที ตามเห็นสมควร ได้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานเวปไซต์ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าผู้ใช้งานเวปไซต์ มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเว็ปไซต์อยู่เป็นประจำ เพื่อได้ทราบถึงข่าวสารข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ หรือเหตุจำเป็นในการปรับปรุงข้อมูลเวปไซต์ หากผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าใช้เวปไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆไปแล้วนั้น ให้ ถือว่าผู้ใช้งานเวปไซต์ยอมรับเงื่อนไข หรือข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นไปโดยปริยาย

การอนุญาตใช้งานเว็บไซต์ 7zhop.com

ข้ออนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ 7zhop.com ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการเสนอขายสินค้าก็ดี ซื้อสินค้าก็ดีนั้น หากมีการใช้ข้อความที่สื่อไปในทางการเสนอขายสินค้าส่วนบุคคล ที่เป็นไปในทางเชิงพาณิชย์หรือใช้ในนามแฝง หรือชื่อของบุคคลที่สามซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับข้อตกลงสัญญาการค้า โดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้าให้ทางเวปไซต์ทราบ ถือว่าผู้เข้าใช้บริการเวปไซต์ จงใจที่จะละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ของทางเวปไซต์ ซึ่งทางเวปไซต์สามารถดำเนินการยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสินค้า และบริการเท่านั้น คำอธิบายต่างๆที่แสดงบนเว็บไซต์ นั้นถูกกำหนดขึ้นโดยตรงมาจากผู้ขาย หรือเจ้าของสินค้า เพื่อก่อให้เกิดความถูกต้องในรายละเอียดข้อมูลของสินค้าที่ปรากฎบนหน้าเวปไซต์ การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นั้น เนื้อหาดังกล่าวมิได้เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์7zhop.com แต่อย่างใด

การกรอกข้อมูลลงในการทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการเวปไซต์ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ นั้น รวมถึง คำถาม, รีวิว, ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (โดยรวมให้ถือว่า "ส่งมอบ") ให้ถือว่าเป็นข้อมูลของทางเวปไซต์ 7zhop.com แต่เพียงผู้เดียว และข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดไม่อาจจะถูกส่งกลับไปยังผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการเวปไซต์มีการแสดงข้อความคิดเห็นใดๆให้ปรากฎข้อบนเว็บไซต์ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการเวปไซต์ได้ยินยอม ให้เวปไซต์สามารถใช้ชื่อบัญชีของผู้ใช้บริการในการส่ง หรือเชื่อมต่อกับความคิดเห็น ของผู้ใช้บริการเวปไซต์ท่านอื่นได้ทันที และห้ามมิให้ผู้ใช้บริการเวปไซต์ใช้ e-mail addressที่เป็นเท็จหรือหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเวปไซต์ หรือบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

การยอมรับในการสั่งซื้อและข้อกำหนดของราคา

ในกรณีสินค้าที่มีราคาสินค้าสูง หรือเป็นสินค้าที่มีความต้องการทางตลาดมาก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ หรือจำกัดจำนวน ในกรณีที่การสั่งซื้อสินค้า แต่ทางเวปไซต์ไม่สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อ ให้เสร็จสิ้นเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้นั้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆ ก็สามารถกระทำได้ทั้งนั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจก่อนมีคำสั่งซื้อสินค้ากับทางเวปไซต์ ได้ตามอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือเข้ามาสอบถามโดยตรงที่สำนักงาน ทุกครั้งก่อนที่จะตกลงที่จะดำเนินการสั่งซื้อ ราคาสินค้าปรากฎบนเวปไซต์นั้น ทางผู้ให้บริการจะทำการอัพเดทราคาที่ถูกต้อง ให้เป็นราคาปัจุบันที่สุด แต่หากเกิดข้อผิดพลาด เช่นรายการราคาสินค้าปรากฎอยู่นั้นไม่ถูกต้อง ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใด ๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีราคาที่ผิดจากความจริง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้โดยทันที ไม่ว่าคำสั่งซื้อนั้นได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของคุณเรียบร้อยแล้วก็ตาม

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 7zhop.com

ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็ปไซต์ 7zhop.com ทั้งหมดนั้นให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง 7zhop.com ไม่ว่าจะจดทะเบียนก็ดีหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็ดี ซึ่งเนื้อหาข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์ โดยมิได้จำกัดแต่เฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง ,การคัดสรรค์, การจัดเรียง ซอฟแวร์,ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับการใช้งานของเวปไซต์ โดยให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเวปไซต์ 7zhop.com ทั้งสิ้น

การยกเลิกการใช้งานเวป 7zhop.com

7zhop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไข หรือสั่งเพิกถอนในการใดๆหรือทั้งหมด ในสิทธิของผู้ใช้งานเวปไซต์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎตามข้อความข้างต้น ให้ถือว่าเวปไซต์ 7zhop.com สามารถกระทำได้ตามสิทธิดังกล่าวที่ปรากฎขึ้นตามข้อความข้างต้นได้ตลอดเวลา โดยข้อตกลงนี้คุณยอมรับและเข้าใจดีแล้วจึงมีความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็ปไซต์เราทั้งหมด และการใช้เว็บไซต์ในทั้งหมดหรือบางส่วนนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ และจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึง ข้อผูกพันการชำระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก ทางผู้ใช้บริการเวปไซต์ยอมรับ และเข้าใจเป็นอย่างดี ว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการเวปไซต์หรือต่อบุคคลอื่นใดที่มีผลกระทบมาจากการระงับหรือยกเลิกการใช้งานเวปไซต์ดังกล่าว หากผู้ใช้บริการเวปไซต์ไม่ยินยอม มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ในสัญญา หรือเงื่อนไขอื่นๆทางทางเวปไซต์เป็นผู้กำหนดขึ้นนั้น ทางผู้ใช้บริการเวปไซต์มีสิทธิที่จะหยุดให้บริการ หรือยกเลิกการใช้งานเว็ปไซต์ 7zhop.com ได้โดยทันที